Algemene verkoopsvoorwaarden en privacybeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Algemene verkoopsvoorwaarden voor “Cadeaubonnen” aangeboden door Zinne VZW
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die op de website https://shop.zinne.brussels beschikbaar zijn.
Onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle bestellingen die een vennootschap of een natuurlijke persoon (hierna de “Koper” genoemd) plaatst bij Zinne VZW, (hierna de “Verkoper” genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1210 Brussel, Kruidtuinstraat 75 met ondernemingsnummer BE 719.653.589.

 1. Aanvaarding van de voorwaarden :
  Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de verkoop van “Cadeaubonnen” aangeboden door Zinne VZW aan particulieren of bedrijven.
  Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de aankoop van Cadeaubonnen in de lokale burgermunt van Brussel die de naam “Zinne” draagt met als website shop.zinne.brussels. De Koper erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en uitdrukkelijk aanvaardt alvorens het bestelformulier op de Site in te vullen. De aanvaarding van deze voorwaarden door de Koper wordt geacht volledig en zonder voorbehoud te zijn.
 2. Definities
  In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
  • De lokale burgermunt “La Zinne”: verwijst naar de VZW Zinne, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1210 Brussel, Kruidtuinstraat 75 in België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 719.653.589, en geldig vertegenwoordigd door Jérémy Bacon, gedelegeerd voor het dagelijks bestuur.
  • Cadeaubon: Digitale aankoopbon (die kan worden afgedrukt) met een vooraf bepaalde waarde, uitgedrukt in lokale munt (één eenheid lokale munt is één euro waard) en met een beperkte geldigheidsduur (6 maanden vanaf de datum van ontvangst van de betaling), die de aankoop van goederen en/of diensten toelaat bij de partner-aanbieders van het Zinne VZW-netwerk die het elektronisch betaalsysteem aanvaarden. Deze bon wordt door de Koper gekocht bij de Verkoper zodat de Koper deze vervolgens kan aanbieden aan een ontvanger van de Cadeaubon in het kader van een professionele of particuliere relatie die deze laatste onderhoudt.
  • Zinne Cadeaubonnen: deze Cadeaubonnenkunnen gebruikt worden bij partner-aanbieders die deel uitmaken van het lokale valutanetwerk en die de lokale valuta in elektronisch formaat aanvaarden.
  • Zinne Cadeaubonnen Stad Brussel: deze Cadeaubonnen kunnen enkel gebruikt worden binnen het netwerk van partner dienstverleners die de lokale munt in elektronisch formaat aanvaarden, gelegen in de stad Brussel (postcode 1000, 1020, 1120, 1130). Voor deze Cadeaubonnen wordt een bonus toegekend door de Stad Brussel binnen de grenzen en volgens de voorwaarden die hieronder worden beschreven.
  • Koper: het bedrijf, overheden of de persoon die de “Cadeaubonnen” koopt.
  • Begunstigde van de bon: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de koper de “Cadeaubonnen” aanbiedt in het kader van een professionele of particuliere relatie.
  • Prijs: de prijs betaald door de Koper voor de “Cadeaubonnen” aangekocht bij de Verkoper via de website shop.zinne.brussels.
  • Site: Platform voor de aankoop van “Cadeaubonnen” door de Koper, toegankelijk via internet en bereikbaar op https://shop.zinne.brussels.
  • De partnerdienstverlener: een professioneel d.w.z. een vennootschap, een vereniging, een coöperatie, een zelfstandige, een eenmansbedrijf, een ambachtsman, een handelaar of een openbaar bestuur, waarvan het hoofdkantoor, de hoofdvestiging of een nevenvestiging zich bevindt op het in het handvest omschreven grondgebied en die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de uitgever van de La Zinne-burgermunt.
  • Leden van de burgermunt La Zinne: Alleen partnerdienstverleners en burgers die een rekening hebben aangemaakt in het Elektronisch Betalingssysteem en door de Raad van Bestuur van La Zinne als effectieve leden zijn toegelaten, kunnen zich “lid” van de burgermunt La Zinne verklaren.
  • Het netwerk van partneraanbieders (idem): Dienstverleners die een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met de uitgever van de burgermunt La Zinne en waarbinnen de houder van de munt goederen of diensten kan verwerven. De lijst van partnerdienstverleners die het elektronische betalingssysteem en dus de Zinne-Cadeaubonnen of de Zinne-Cadeaubonnen van de Stad Brussel aanvaarden, vindt u hier: https: //mamonnaiecitoyenne.be/lazinne#users.users.search
  • Het charter: een eenzijdig door de Zinne VZW opgesteld document waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaraan een dienstverlener moet voldoen om deel uit te maken van het beperkte netwerk van dienstverleners. Het handvest is hier beschikbaar: https: //www.zinne.brussels/la-charte/
  • Het elektronische betalingssysteem: mobiele applicatie beschikbaar op Apple Store of Google Play of een webinterface die toegankelijk is op https://mamonnaiecitoyenne.be/lazinne) die de verbinding met het elektronische betalingssysteem van Zinne mogelijk maakt. Dit systeem is beschikbaar voor Zinne-leden.
  • De digitale versie van de Zinne lokale munt: een beveiligde bon ter ondersteuning van de lokale economie die door de Zinne VZW in digitale vorm wordt uitgegeven en die kan worden gebruikt in het netwerk van partnerdienstverleners die het Elektronisch Betalingssysteem aanvaarden. Eén Zinne is gelijk aan één Euro.
  • De papieren versie van de lokale munt Zinne: een beveiligde bon ter ondersteuning van de lokale economie uitgegeven door de Zinne VZW in de vorm van beveiligde papieren biljetten (bedrag van 0 – 1- 2,5 – 5 – 10 – en 20 Zinnes) die bruikbaar zijn in het netwerk van partneraanbieders. Eén Zinne is gelijk aan één Euro.
 3. Sluiting van de koopovereenkomst “Cadeaubon” en reglement:
  Deze “Cadeaubon” is beschikbaar voor particulieren, overheden en bedrijven.
  Door de aankoop van deze Cadeaubonnen neemt de Koper deel aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Zinne en haar leden, zoals vermeld in haar handvest:
  • Versterken en bevorderen van korte ketens door verschillende actoren – producenten, handelaren, dienstverleners, consumenten – die deel uitmaken van een netwerk,
  • Ondersteuning van de ontwikkeling van een economische activiteit die verankerd is in de plaatselijke gemeenschap, waaraan zij haar voordelen te danken heeft en waarvan zij het welzijn verbetert,
  • Activiteiten ondersteunen die de grenzen van de planeet erkennen en respecteren, haar hulpbronnen niet uitputten en bijdragen tot de verbetering van de ecosystemen,
  • De banden tussen de inwoners versterken door burgerparticipatie die het ontstaan van een veerkrachtiger – d.w.z. in staat om momenten van onzekerheid te overwinnen – en gelukkiger gemeenschap bevordert.
  De aankoop van Cadeaubonnen maakt de Koper geen lid van de Zinne (zie definitie van Lid in artikel 2).
  De lokale burgermunt “La Zinne” behoudt zich het recht voor de verkoop van Cadeaubonnen aan een Koper te weigeren indien diens sociale doelstelling of handelingen duidelijk in strijd zijn met de doelstellingen en waarden die La Zinne en haar leden uitdragen, zoals uiteengezet in haar handvest. In dat geval stuurt de verkoper binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Deze e-mail annuleert de bestelling van de koper. Indien de Koper de prijs van de geannuleerde bestelling inmiddels heeft betaald, wordt dit bedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling teruggestort op de bankrekening waarvan de betaling afkomstig was.
  Bestellingen voor “Cadeaubonnen” worden geplaatst op de website shop.zinne.brussels. Cadeaubonnen” zijn zes maanden geldig vanaf de datum van ontvangst van de betaling.
  Om een “Cadeaubon” op de website te kopen, moet de Koper een formulier invullen met zijn of haar naam, voornaam, e-mailadres en bedrijfsgegevens in geval van een bestelling door een rechtspersoon, evenals het aantal en de waarde van de “Cadeaubonnen” die hij of zij wenst te bestellen.Wanneer de Koper een overheden is, moet hij zich eerst identificeren op het platform door gebruik te maken van de identificatiecode en het paswoord die hem zullen worden meegedeeld door Zinne bij het afsluiten van een partnerschap met betrekking tot de aankoop van “Zinne Cadeaubonnen”.
  Een bestelling kan slechts voor één type “Cadeaubon” tegelijk worden geplaatst: ofwel “Zinne Cadeaubonnen Stad Brussel” ofwel “Zinne Cadeaubonnen”.
  De Koper kan dan de details van zijn/haar bestelling controleren. Bovendien kan de bestelling pas worden gevalideerd nadat de Koper heeft verklaard dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en uitdrukkelijk heeft ingestemd met de toepassing ervan door het desbetreffende vakje aan te kruisen. Deze aanvaarding staat gelijk met de onvoorwaardelijke ondertekening door de Koper van de algemene verkoopvoorwaarden. De validatie van de bestelling wordt uitgevoerd wanneer de koper op de knop “bestelling” klikt.
  Zodra de bestelling door de Koper is gevalideerd, geeft de website een samenvatting van de bestelling aan de Koper (het aantal cheques, het te betalen bedrag en de betalingsinformatie), die ook onmiddellijk per e-mail naar de Koper wordt gestuurd. De Verkoper verzoekt de Koper zijn e-mails te controleren en na te gaan of de bevestigingsmail zich niet in de map met spam bevindt.De Koper, die een openbare instelling is, moet kiezen tussen twee opties voor het verzenden van “Zinne Cadeaubonnen”:
  – Ofwel zijn de begunstigden van “Zinne Cadeaubonnen” onbepaald (“anonieme” optie) en, in dit geval, wordt de volledige bestelling verstuurd naar de koper zoals beschreven in de paragraaf hierboven,
  – of de Begunstigden zijn gekend (“automatic mailing” optie). In dit geval geeft de Koper de naam, de voornaam en het e-mailadres van de Begunstigden, en de datum aan waarop de “Zinne Cadeaubonnen” moeten verzonden worden naar de Begunstigden via de daartoe voorziene velden. De “Zinne Cadeaubonnen” worden dan automatisch verstuurd naar de Begunstigden op het adres en de datum aangeduid door de Koper. De Verkoper informeert de Koper eveneens via e-mail over de verzending van de “Zinne Cadeaubonnen” naar de Begunstigden.
  Elke wijziging van een bestelling, zelfs gedeeltelijk, na haar bevestiging per e-mail en zolang de betaling nog niet is uitgevoerd, is alleen mogelijk mits het schriftelijke akkoord van de Verkoper door contact op te nemen met het volgende e-mailadres: info@zinne.brussels.
  Indien de verkoper, om welke reden dan ook, niet in staat is de bestelling van de koper uit te voeren, stelt hij de koper daarvan onmiddellijk per e-mail in kennis, met opgave van de reden:
 • De periode waarbinnen de Cadeaubonnen weer beschikbaar zijn;
  – De termijn waarbinnen de koper de aankoopprijs terugbetaald krijgt.
  De sluiting van het verkoopcontract gebeurt pas na ontvangst van de betaling op de rekening die door de Verkoper wordt vermeld op de website en in de bevestigingsmail aan de Koper.
 1. Prijs:
  Eén eenheid lokale valuta (één Zinne) gekocht in de vorm van een “Cadeaubon” kost één euro.
  Er wordt geen BTW geheven op de uitgifte van “Cadeaubonnen”.
  Het gebruik van de besteldienst “Cadeaubonnen” is in het geval van een bestelling door een rechtspersoon onderworpen aan verwerkingskosten Deze vergoeding bedraagt 3% van het orderbedrag.
  Voor de verwerkingskosten wordt geen BTW geheven omdat Zinne een belastingplichtige is die onder de belastingvrije regeling voor deze verrichting valt.
  Het totale bedrag van de door de Koper te betalen prijs komt overeen met de waarde van de bestelde “Cadeaubonnen” (niet onderworpen aan de BTW) samen met de kosten voor de verwerking van de bestelling (niet onderworpen aan de BTW).
 2. Tijdelijke bonusaanbieding voor Zinne Cadeaubonnen Stad Brussel
  Om het gebruik van de Zinne Stad Brussel Cadeaubonnen aan te moedigen, heeft de Stad Brussel een bedrag van € 4235 ter beschikking gesteld dat onder de eerste kopers van Zinne Stad Brussel Cadeaubonnen zal worden verdeeld in de vorm van een bonus. Dit gebeurt aldus:
  Vijf gratis Zinne Stad Brussel Cadeaubonnen worden toegevoegd aan elke Zinne Stad Brussel Cadeaubonnen van minstens €20 die via de website wordt aangekocht vanaf 17.11.22, tot het beschikbare bedrag is opgebruikt.
 3. Betaling
  De betaling gebeurt door overschrijving op bankrekening BE88 5231 4071 4541 (IBAN/BIC) op naam van “VZW La Zinne”.
  De betaling moet de gestructureerde mededeling bevatten die in het overzichtsdocument van de bestelling is verstrekt om de betaling te kunnen identificeren. Indien geen gestructureerde mededeling wordt ontvangen, wordt de betaling binnen 7 werkdagen teruggestort.
 4. Levertijd:
  Elke bestelling wordt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling verwerkt.
  Voor alle informatie over de opvolging van de bestelling kan de Koper per e-mail contact opnemen met de Verkoper op het volgende adres info@zinne.brussels.
  De levering van de “Cadeaubonnen” gebeurt door het versturen van een e-mail naar het e-mailadres dat door de Koper werd opgegeven bij de bestelling.
  De “Cadeaubonnen” worden geleverd in PDF-formaat, als bijlage bij het bericht. Elke “Cadeaubon” is het onderwerp van een PDF-document. Een handleiding voor de begunstigde is eveneens bijgevoegd. Deze gids legt de Begunstigde uit welke procedure hij/zij moet volgen om de “Cadeaubonnen” te kunnen gebruiken bij partner-dienstverleners.
  De Verkoper verbindt zich ertoe om aan elke ontvanger van “Cadeaubonnen” bij de overhandiging van de “Cadeaubonnen” de verklarende gids voor de ontvanger te overhandigen.
 5. Facturatie
  Zodra de betaling is ontvangen, zal de verkoper voor de koper een factuur opstellen. Deze factuur bevat de informatie die de Koper heeft doorgegeven bij zijn bestelling via de website.
  De factuur wordt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling op de rekening van de verkoper per e-mail naar de koper gestuurd, op het adres dat deze bij de bestelling heeft opgegeven.
 6. Geldigheidsduur van de “ Cadeaubonnen” :
  Cadeaubonnen zijn 6 maanden geldig vanaf de datum van ontvangst van de betaling.
  Na afloop van deze periode zijn de “Cadeaubonnen” niet meer geldig, d.w.z. ze kunnen niet meer worden ingewisseld door de Begunstigde of de partner-dienstverlener, en hun waarde wordt niet terugbetaald, noch aan de Koper noch aan de Begunstigde van de cheque.Cadeaubonnen die door de begunstigde via zijn/haar account worden gescand, worden echter lokale munteenheid en worden zonder vervaldatum gecrediteerd op de elektronische portemonnee van de begunstigde. Als de gebruiker geen lid is van Zinne, worden inactieve accountkosten in rekening gebracht.Deze inactieve accountkosten (€10/jaar) worden in rekening gebracht aan niet-leden die gedurende een periode van 12 opeenvolgende maanden na het aanmaken van hun account geen transactie (creditering/debetering) uitvoeren op hun account. Het scannen van de cadeaubon is een dergelijke transactie. Als er gedurende een periode van 12 maanden geen transactie heeft plaatsgevonden op de account, wordt er per e-mail een bericht naar de gebruiker gestuurd waarin hij/zij wordt aangemoedigd om zijn/haar account te gebruiken om te voorkomen dat er kosten voor een inactieve account in rekening worden gebracht. Na 6 maanden, als er geen transactie is gedaan sinds de verzending van het bericht, worden de inactieve accountkosten van het account afgetrokken. Als het rekeningsaldo onvoldoende is om de inactieve accountkosten te betalen, wordt het rekeningsaldo afgetrokken als gedeeltelijke betaling van de inactieve accountkosten en wordt de rekening gesloten. In dat geval wordt er een e-mail naar de Gebruiker gestuurd met de mededeling dat zijn account is gesloten.
 7. Terugbetaling van “Cadeaubonnen»
  Gekochte “Cadeaubonnen” worden niet terugbetaald, noch aan de koper (buiten de wettelijke herroepingstermijn), noch aan de begunstigde van de cheque of elke persoon die er eigenaar van is.
 8. Toewijzing van “Cadeaubonnen»
  Cadeaubonnen zijn niet op naam en kunnen door de begunstigde worden overgedragen aan een derde.
  De houder van de Cadeaubon die deze aanbiedt aan een servicepartner van het netwerk wordt onherroepelijk geacht de rechtmatige Begunstigde van de Cadeaubon te zijn.
 9. Procedure in geval van beschadiging, verlies of diefstal van “Cadeaubonnen”
  De Koper die door de Begunstigde in kennis is gesteld van verlies, diefstal of beschadiging van een “Cadeaubonnen” kan dit melden aan de Verkoper door het identificatienummer van de cheque op te geven.
  Als de gestolen, verloren of beschadigde cheque niet is gedebiteerd, wordt deze geannuleerd en wordt een nieuwe cheque uitgegeven met dezelfde geldigheidsdatum als de geannuleerde cheque.
 10. Gebruik van “Cadeaubonnen” :
  De “Cadeaubonnen” hebben een unieke QR-code voor elk exemplaar. Die moet worden gescand om het volledige bedrag te debiteren.
  Zinne Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt bij dienstverleners die deel uitmaken van het lokale netwerk en die de lokale munt in elektronisch formaat accepteren.
  De Cadeaubonnen “Zinne Stad Brussel “ kunnen enkel gebruikt worden binnen het netwerk van partner-dienstverleners die de lokale munt in elektronisch formaat aanvaarden en gevestigd zijn in de stad Brussel (postcode 1000, 1020, 1120, 1130). Om de Zinne elektronische betaalapplicatie te gebruiken, wordt de Begunstigde van de Cadeaubon uitgenodigd om de Zinne applicatie te downloaden en een account aan te maken.Zij kunnen, indien zij dit wensen, lid worden van Zinne en moeten in dit geval een bijdragebedrag kiezen voor hun jaarlijkse lidmaatschap.
  Via de applicatie scant de Begunstigde zijn QR-code om zijn rekening op te laden. Aankopen bij partneraanbieders kunnen vervolgens betaald worden via de applicatie en de opgeladen elektronische rekening.
  Als de Begunstigde de applicatie niet wil gebruiken, kan hij/zij de brief die hij/zij heeft ontvangen (gedrukte of digitale versie) met de QR-code erop rechtstreeks aan de handelaar overhandigen.
  De Begunstigde die geen lid wenst te worden van Zinne en geen gebruik wenst te maken van het platform (voorbehouden aan Leden) heeft de mogelijkheid om de ontvangen brief (in gedrukte of digitale versie) waarop de QR-code staat, rechtstreeks aan de aanbieder-partner aan te bieden.
  Om de transactie te voltooien moet de partner-aanbieder vervolgens de QR-code scannen. Noteer dat in dit geval het volledige bedrag van de “Cadeaubon” in één keer wordt gebruikt om de transactie te betalen.
  Als het bedrag van de aankoop lager is dan de waarde van de “Cadeaubon”, zal de partneraanbieder het saldo in lokale Zinne-valuta op papier teruggeven.
 11. Herroepingsvoorwaarden die alleen van toepassing zijn op de koper-consument :
  De Koper die een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht (elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit) beschikt over een wettelijke termijn van 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering per e-mail van de “Cadeaubonnen” om een recht tot herroeping uit te oefenen overeenkomstig artikel VI.47, § 1.van het Wetboek van Economisch Recht.
  Dit artikel betreffende het herroepingsrecht is niet van toepassing op de Koper die geen consument is zoals hierboven gedefinieerd.
  Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper per e-mail, gericht aan info@zinne.brussels zijn besluit deze overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De koper kan de inhoud van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping toevoegen aan dit document, maar het is niet verplicht.
  Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat de Koper zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Een ontvangstbevestiging van de herroeping wordt zo spoedig mogelijk per e-mail verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
  Indien de koper de overeenkomst in de vereiste vorm en binnen de vereiste termijn wenst te herroepen, worden alle ontvangen betalingen onverwijld en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop de verkoper in kennis is gesteld van de beslissing van de koper om de overeenkomst te herroepen, terugbetaald.
  In geval van herroeping van de overeenkomst dient de koper zich te onthouden van het gebruik van de digitale inhoud of de digitale dienst en van het toegankelijk maken ervan voor derden.
  Het herroepingsrecht wordt ongeldig en er vindt geen terugbetaling plaats indien de “Cadeaubon” tijdens de herroepingsperiode is verzilverd.
  Een ingewisselde “Cadeaubon” is een cheque die ofwel is uitgegeven bij dienstverleners om goederen en/of diensten te kopen, ofwel is gescand door de ontvanger met behulp van hun app – de gescande bon wordt dan lokale munt in de digitale portemonnee van de ontvanger.
 12. Verantwoordelijkheden :
  De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de toepassing of niet-toepassing van wettelijke bepalingen die de volledige of gedeeltelijke fiscale aftrekbaarheid van de toekenning van “Cadeaubonnen” door een onderneming ten voordele van haar werknemers toelaten.
  De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de levensvatbaarheid van het netwerk van zijn partner-dienstverleners (faillissement, overdracht van activiteit, einde van het lidmaatschap van La Zinne).
  De Verkoper is niet aansprakelijk voor materiële schade (verlies, diefstal, vernietiging) aan “Cadeaubonnen”, in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van de Verkoper.
  De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van een persoon die een “Cadeaubon” heeft verworven of ontvangen als gevolg van een overdracht indien deze cheque reeds door een vorige houder is gedebiteerd (d.w.z. gescand met behulp van de mobiele applicatie).
  De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internet en die onder overmacht vallen, met name een dienstonderbreking, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of elke andere gebeurtenis die overeenkomstig de jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd.
 13. Bescherming van persoonsgegevens :
  De Verkoper verklaart dat hij de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van de persoonsgegevens van de Kopers naleeft.
  De Verkoper waarborgt de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van zijn klanten. Deze gegevens worden door de verkoper gebruikt en opgeslagen voor de uitvoering van bestellingen.
  De Koper mag in geen geval een bestelling plaatsen op de website zonder vooraf kennis te hebben genomen van het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens dat op de bestel-site ter beschikking wordt gesteld.
 14. Intellectuele eigendom :
  Alle elementen van de website, zowel visuele als auditieve, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd. Zij mogen niet worden gekopieerd of gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, met uitzondering van strikt gebruik voor persdoeleinden en onder voorbehoud van de genoemde intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.
  De Koper mag de merken, logo’s en domeinnamen die op de website staan niet reproduceren en/of gebruiken.
  In elk geval moet elke gehele of gedeeltelijke weergave van de website op verzoek van de Verkoper worden ingetrokken en zou dit een inbreuk vormen die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur kan inroepen.
  De Verkoper behoudt zich dus het recht voor om elke inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.
 15. Bekendmaking van de algemene verkoopvoorwaarden :
  Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden vóór het sluiten van het contract aan de koper toegezonden. De Koper kan in geen geval een bestelling plaatsen op de website zonder eerst kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die beschikbaar zijn op de bestelpagina, en zonder eerst te hebben verklaard dat hij ze heeft gelezen.
  De Koper kan deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde raadplegen. Deze zullen beschikbaar zijn op de website shop.zinne.brussels. Ze kunnen ook worden uitgeprint.
 16. Bevoegde rechtbank:
  Alle contractuele betrekkingen tussen de Verkoper en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht.
  De partijen zullen trachten elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering of de interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden in der minne op te lossen.
  Indien binnen een maand na de klacht van de betrokken partij geen minnelijke schikking kan worden getroffen, staat het elke partij vrij zich tot de bevoegde rechter te wenden.
  Elk geschil met betrekking tot de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden en elk geschil, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het ontstaan, de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie of de ontbinding van de overeenkomst, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper. Dit artikel is ook van toepassing in geval van samenhangende vorderingen, incidentele vorderingen, beroepen in interventie, gezamenlijk vonnis of gezamenlijke zekerheid, of meerdere verweerders.
  Bijlage :
  MODELFORMULIER VOOR HERROEPING VOOR KOPERS DIE CONSUMENT ZIJN IN DE ZIN VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT
  (Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u het contract wilt herroepen)
  – Attn: [Vermeld hier bedrijfsnaam, geografisch adres en e-mailadres]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  – Ik/Wij () stellen u () hierbij in kennis van mijn/onze () herroeping van het contract voor de verkoop van de volgende goederen ()/dienst () ………………………………………………………………………………………………… – Bestelnummer : ………………………………………………………………………………………………… – Besteld op ()/ontvangen op (*)
  …………………………………………………………………………………………………
  – Naam van consument(en)
  …………………………………………………………………………………………………
  – Adres van de consument(en)
  …………………………………………………………………………………………………
  – Datum
  …………………………………………………………………………………………………
  – Handtekening van de consument(en) (alleen als u uw verzoek tot herroeping via dit formulier op papier indient)
  …………………………………………………………………………………………………

Beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

Bijgewerkt op 25/11/2022

Dit beleid is opgesteld door Zinne vzw, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Kruidtuinstraat 75 met als ondernemingsnummer BE 719.653.589.

Het doel van dit document is de gebruikers van de website https://shop.zinne.brussels (hierna “de site” genoemd) op transparante wijze te informeren over de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij hebben dit privacybeleid (het “Beleid”) opgesteld om u te mee te delen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen, doorgeven, overdragen, verwijderen of anderszins verwerken (wat allemaal samen “verwerking” wordt genoemd).

Dit beleid beschrijft de stappen die wij nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven ook aan hoe u contact met ons kunt opnemen, zodat wij eventuele vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunnen beantwoorden.

Wij verbinden ons ertoe alle toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens na te leven en zullen ervoor zorgen dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Europese wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en andere lokale wetgeving, indien van toepassing.

Voor het bestellen van cadeaubonnen via deze website https://shop.zinne.brussels is uw toestemming vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hieronder in punt 2 genoemde doeleinden.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de site door de gebruikers kan aanleiding geven tot het doorgeven van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens (“de wet”) en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens (hierna “de verordening”).

 1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens en rechtsgrondslag

De verantwoordelijke voor de verwerking bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt persoonsgegevens over personen die zich op de site aanmelden en over personen die via de site cadeaubonnen bestellen, voor het volgende doel en op basis van de volgende rechtsgrondslag:

Doel van de verwerkingRechtsgrondslag

Verzamelen van gegevens met het oog op 
(i ) het voltooien van uw registratie om de Cadeaubon bestelsite te gebruiken, 
(ii ) het nakomen van alle andere verplichtingen in het beheer van Cadeaubonnen in overeenstemming met het contract vermeld in de Algemene Voorwaarden
Uitvoering van een overeenkomst (verkoop van cadeaubonnen)

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking en een beperkt aantal externe dienstverleners die deze gegevens nodig hebben om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de verkoop van Cadeaubonnen doeltreffend te beheren.

U geeft de verantwoordelijke voor de verwerking en zijn onderaannemers ook toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken om u te informeren over alle zaken die betrekking hebben op het Cadeaubon-systeem. Dit is de operationele communicatie waarmee u de bestelling van uw cadeaubon kunt beheren.

Indien u meer informatie wenst over ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de site achterlaat, raden wij u aan de volgende tekst te lezen.

 1. Categorieën van persoonsgegevens die mogen worden verwerkt en de duur van de bewaring ervan

De gebruiker vindt hieronder informatie over de categorieën persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt en de periode gedurende welke de gegevens worden bewaard.

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en de wet, bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Categorie verwerkte gegevensDuur van de gegevensbewaring

Uw identificatiegegevens:
Uw naam, voornaam, indien van toepassing, de naam van het bedrijf dat de opdracht geeft, zijn ondernemingsvorm, het adres van zijn maatschappelijke zetel en zijn BTW-nummer.

De gegevens worden gedurende X jaar bewaard vanaf de vervaldatum van de cadeaubon, of vanaf de datum van afgifte (indien de bon niet wordt terugbetaald aan een erkend bedrijf, bijvoorbeeld als de bon is gestolen).

Uw contactgegevens: Het e-mailadres dat zal worden gebruikt voor verdere communicatie en de verzending van cadeaubonnen.
Idem
De gegevens met betrekking tot uw bestelling: Het aantal bestelde cheques en het bedrag per chequeIdem


Uw bankrekeningnummer:
Het bankrekeningnummer waarop uw cadeaubonnen zullen worden uitbetaald.
Idem

De beheerder verwerkt ook de technische gegevens (waaronder het IP-adres van de terminal waarmee u uw cadeaubonnen bestelt) van de gebruiker. Deze gegevens worden gedurende X jaar bewaard na het einde van het boekjaar waarin het contract volledig werd uitgevoerd.

 1. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de site verklaart de gebruiker dat hij op de hoogte is van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze overeenkomst dekt de inhoud van dit beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling van de gebruiker die het vakje “Ik heb de algemene voorwaarden en het privacybeleid gelezen en aanvaard” aanvinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bestelverrichtingen via de site en om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met Zinne vzw aan te gaan. Elke overeenkomst tussen Zinne en een gebruiker betreffende de op de site aangeboden diensten en goederen is onderworpen aan de aanvaarding door de gebruiker van het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker stemt ermee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens die hij op de site of tijdens de door Zinne vzw aangeboden diensten meedeelt, overeenkomstig de in dit beleid uiteengezette beginselen en procedures verwerkt en verzamelt en voor de hierboven aangegeven doeleinden worden gebruikt.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

 1. Ontvangers van gegevens en verstrekking aan derden

De veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de gebruiker zijn voor de verantwoordelijke voor de verwerking van groot belang. Daarom beperkt de verantwoordelijke voor de verwerking de toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker uitsluitend tot die leden van zijn personeel en het personeel van zijn onderaannemers die deze gegevens moeten kennen om de verzoeken van de gebruiker te behandelen of de overeengekomen dienst aan de gebruiker te verlenen.

Het staat de verantwoordelijke voor de verwerking vrij een natuurlijke of een rechtspersoon te kiezen die op zijn verzoek en voor zijn rekening de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt (“de verwerker”). In voorkomend geval verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe een verwerker te kiezen die voldoende waarborgen biedt voor de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de wet en de verordening. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking en zijn verplicht dit beleid na te leven en zullen gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, op discrete en veilige wijze verwerken.

Het bestelplatform van de cadeaubonnen wordt ontwikkeld en ter beschikking gesteld van de verantwoordelijke voor de verwerking door de VZW Financité, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1210 Brussel, Kruidtuinstraat 75, BE 0434307602, krachtens een overeenkomst die de taken van deze laatste als verwerker van persoonsgegevens beschrijft.

Financité VZW en haar medewerkers zijn gebonden door een strikte geheimhoudingsplicht en zijn niet gemachtigd de gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover dit noodzakelijk is om de diensten namens de verantwoordelijke voor de verwerking uit te voeren in overeenstemming met het contract of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan de persoonsgegevens van de gebruiker doorgeven aan andere gemachtigde dienstverleners (bv. technische dienstverleners (hosting, onderhoud), consultants, enz. De voor de verwerking verantwoordelijke machtigt deze dienstverleners niet om de gegevens te gebruiken of bekend te maken, behalve voor zover dat nodig is om de diensten namens de verantwoordelijke voor de verwerking uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bovendien kan de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens over de gebruiker delen (i) indien daartoe verplicht door de wet of een gerechtelijk proces, of (ii) indien hij de verstrekking van deze gegevens noodzakelijk of passend acht ter voorkoming van fysieke schade of financieel verlies, of in verband met een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke onwettige activiteiten.

Ingeval de gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden gebruikt of aan derden worden verstrekt voor direct marketing of wervingsdoeleinden, wordt de gebruiker daarvan vooraf in kennis gesteld, zodat hij/zij zijn/haar toestemming voor het gebruik van deze persoonsgegevens kan geven.

 1. Gebruikersrechten

De gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek via het e-mailadres info@zinne.brussels.

De gebruiker heeft de volgende rechten:

RECHT OP TOEGANG EN RECHT OP CORRECTIEDe gebruiker kan verzoeken om toegang te verkrijgen tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker kan ook verzoeken onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. De gebruiker kan alle beschikbare informatie over de oorsprong van zijn persoonsgegevens opvragen en een kopie vragen van zijn persoonsgegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.


RECHT OP WISSENIn voorkomend geval biedt het recht op wissen de gebruiker de mogelijkheid zijn persoonsgegevens te laten wissen wanneer :
(i) de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
(ii) de gebruiker besluit zijn toestemming in te trekken;
(iii) de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking door middel van geautomatiseerde processen met gebruikmaking van technische specificaties;
(iv) zijn of haar persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
(v) zijn of haar persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
(vi) het wissen ervan verplicht is om de toepasselijke wetgeving na te leven.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In voorkomend geval kan de gebruiker verzoeken de verwerking te beperken wanneer:
(i) hij/zij de juistheid van de persoonsgegevens betwist;
(ii) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking;
(iii) hij of zij op legitieme gronden bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID


In voorkomend geval kan de gebruiker verzoeken om overdraagbaarheid van de hem betreffende persoonsgegevens die hij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, en heeft hij het recht deze persoonsgegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke hem dat belet, wanneer: (a) de verwerking van zijn persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst; en (b) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.
De gebruiker heeft ook het recht om zijn persoonsgegevens rechtstreeks aan een derde partij van zijn keuze door te geven (indien technisch mogelijk).


RECHT VAN VERZET TEGEN VERWERKING IN HET KADER VAN DIRECT MARKETINGDe gebruiker heeft het recht zich te verzetten (“opt-out” recht) tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (met inbegrip van profilering of commerciële communicatie). Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt op basis van zijn toestemming, kan de gebruiker zijn toestemming te allen tijde intrekken.


RECHT OM NIET TE WORDEN ONDERWORPEN AAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITENDe gebruiker heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft.HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITAls de gebruiker een privacy-gerelateerde klacht tegen ons heeft, kan de gebruiker het Verzoekformulier invullen en versturen.
Indien het antwoord van de verantwoordelijke voor de verwerking niet bevredigend is voor de gebruiker, kan deze andere rechtsmiddelen aanwenden door zich te wenden tot de op het Belgische grondgebied bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.
Nadere informatie is te vinden op de website: https: //www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  Klachten kunnen worden ingediend op het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. = 32 2 2744800 E-mail: contact@apd-gba.be
De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

In geval van wijziging van de administratieve gegevens van de gebruiker zelf, is de gebruiker verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking binnen een maand na de wijziging op de hoogte te brengen.

 1. Beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe alle nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen, met name om te voorkomen dat zij worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking

De website kan links bevatten naar andere interne websites van derden die niet verbonden zijn met de verantwoordelijke voor de verwerking. De inhoud van deze sites en de naleving van de wet en de verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven als een minderjarige onder de 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website openbaar wil maken. De verantwoordelijke voor de verwerking raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen met klem aan een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar van wie de toestemming niet daadwerkelijk gedekt is door die van hun wettelijke ouders, noch voor onjuiste gegevens – met name leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd.

De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonsgegevens, met name als gevolg van virussen of computeraanvallen.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op dit beleid is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van dit beleid valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. Contact

Heeft u vragen of zorgen over de bescherming van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@zinne.brussels.