Aftrekbaarheid

Hoe kunnen cadeaubonnen fiscaal worden afgetrokken?

Voor Zinne-cadeaubonnen geldt hetzelfde kader van belastingvrijstelling als voor andere cadeaubonnen.

In dit verband, en onder de voorwaarden van dit reglement, vormen geschenken die door een onderneming aan haar personeel worden aangeboden in de vorm van Zinne-cadeaubonnen geen extra-loon, wanneer zij (onder meer) voldoen aan de volgende voorwaarden.

  • zij worden toegekend ter gelegenheid van een of meer jaarlijkse feesten of gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaarsdag, het feest van Sinterklaas, een in het betrokken beroep gebruikt votieffeest (bijvoorbeeld Sint Elooi of Sinte Barbara), een verjaardag, enz. 40,00 per werknemer, mogelijk verhoogd met 40,00 per ten laste komend kind van die werknemer. De naleving van deze voorwaarden moet worden beoordeeld op basis van het door de werkgever opgezette toewijzingssysteem en niet op basis van het aan elke werknemer toegekende bedrag. Als een werkgever bijvoorbeeld aan elk van zijn werknemers een geschenk van 100,00 euro geeft, vormen alle geschenken loon, zelfs als sommige werknemers twee of meer kinderen hebben. Voor de toepassing van deze regel wordt het kind geacht ten laste van de werknemer te zijn wanneer deze laatste daadwerkelijk de gehele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.
  • zij worden aan een werknemer toegekend wanneer hij of zij een ereprijs ontvangt en het jaarlijkse bedrag ervan, niet meer dan 120,00 euro per jaar per werknemer bedraagt. De term “eervolle onderscheiding” verwijst naar een officiële of burgerlijke onderscheiding die buiten het bedrijf wordt toegekend, zoals een eretitel, een onderscheiding, een nominatie als laureaat, enz. (een onderscheiding naar aanleiding van een jubileum in het bedrijf – bijvoorbeeld 20 jaar dienst – is hier dus geen eervolle onderscheiding).

  • zij worden aan een werknemer toegekend ter gelegenheid van zijn pensionering, mits het bedrag ervan niet hoger is dan 40,00 euro per dienstjaar bij de werkgever en mits zij minimaal 120,00 euro en maximaal 1.000,00 euro bedragen.

Als de waarde van de giften de bovengenoemde bedragen overschrijdt, worden de socialezekerheidsbijdragen berekend over de totale waarde ervan.

De bovenstaande informatie is gedeeltelijk en gebaseerd op de stand van de regelgeving per 08/09/2022. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de wettelijke bepalingen inzake de fiscale aftrekbaarheid van cadeaubonnen in detail te controleren en zich ervan te vergewissen dat hij/zij aan alle voorwaarden voldoet om ervan te kunnen profiteren.

Zinne is niet aansprakelijk voor het al dan niet bestaan van een belastingvrijstelling verbonden aan de aankoop van Zinne cadeaubonnen vanwege de Koper, aangezien dit de geldigheid van de tussen Zinne vzw en de Koper gesloten verkoopovereenkomst niet aantast.